مجموعه سپرده به زودی فعالیت خود را پس از همگام سازی با شاپرک شروع خواهد کرد